dotemacs

My Emacs configuration
git clone git://git.entf.net/dotemacs
Log | Files | Refs | LICENSE

data-fileicons.el (13605B)


   1 (defvar all-the-icons-data/file-icon-alist
   2  '(
   3 		
   4   ( "1c" . "\xa5ea" )
   5   ( "1c-alt" . "\xea28" )
   6   ( "MJML" . "\xea6f" )
   7   ( "R" . "\xe905" )
   8   ( "abap" . "\xe92b" )
   9   ( "abif" . "\xea4e" )
   10   ( "access" . "\xe9ea" )
   11   ( "actionscript" . "\xe92e" )
   12   ( "ada" . "\xe90b" )
   13   ( "ae" . "\xe9f3" )
   14   ( "ai" . "\xe6b4" )
   15   ( "akka" . "\xea0e" )
   16   ( "alex" . "\x29cb" )
   17   ( "alloy" . "\xe935" )
   18   ( "alpine-linux" . "\xe9ff" )
   19   ( "ampl" . "\xe94e" )
   20   ( "amx" . "\xe99b" )
   21   ( "angelscript" . "\xea5b" )
   22   ( "ansible" . "\x24b6" )
   23   ( "ansible-alt" . "\x61" )
   24   ( "ant" . "\xe93e" )
   25   ( "antlr" . "\xe92c" )
   26   ( "antwar" . "\x2591" )
   27   ( "api-blueprint" . "\xe92d" )
   28   ( "apl" . "\x234b" )
   29   ( "apl-old" . "\xe909" )
   30   ( "apple" . "\xe925" )
   31   ( "appveyor" . "\xe923" )
   32   ( "arc" . "\xe92f" )
   33   ( "arch-linux" . "\x41" )
   34   ( "arduino" . "\xe930" )
   35   ( "arttext" . "\x24d0" )
   36   ( "asciidoc" . "\xe918" )
   37   ( "assembly" . "\xEB4F" )
   38   ( "ats" . "\xe934" )
   39   ( "audacity" . "\xe9f9" )
   40   ( "augeas" . "\xe931" )
   41   ( "aurelia" . "\xea48" )
   42   ( "auto-hotkey" . "\xe932" )
   43   ( "autoit" . "\xe933" )
   44   ( "babel" . "\xe91f" )
   45   ( "bazel" . "\xea5a" )
   46   ( "bem" . "\xea59" )
   47   ( "bib" . "\xe601" )
   48   ( "bintray" . "\xea6e" )
   49   ( "bithound" . "\xea2a" )
   50   ( "blender" . "\xe9fa" )
   51   ( "bluespec" . "\xe93c" )
   52   ( "boo" . "\xe939" )
   53   ( "brain" . "\xe93a" )
   54   ( "brakeman" . "\xe9d6" )
   55   ( "bro" . "\xe93b" )
   56   ( "broccoli" . "\xe922" )
   57   ( "brotli" . "\xea6c" )
   58   ( "browserslist" . "\xea80" )
   59   ( "brunch" . "\xea47" )
   60   ( "buck" . "\xea46" )
   61   ( "build-boot" . "\xf103" )
   62   ( "bundler" . "\xea45" )
   63   ( "byond" . "\xe962" )
   64   ( "cabal" . "\xe9c2" )
   65   ( "caddy" . "\xea58" )
   66   ( "cake" . "\xe9e3" )
   67   ( "cakefile" . "\xe924" )
   68   ( "cakephp" . "\xea43" )
   69   ( "cakephp-old" . "\xe9d3" )
   70   ( "cc" . "\xe9d5" )
   71   ( "ceylon" . "\xe94f" )
   72   ( "chai" . "\x63" )
   73   ( "chapel" . "\xe950" )
   74   ( "chartjs" . "\xea0b" )
   75   ( "chef" . "\xea42" )
   76   ( "chuck" . "\xe943" )
   77   ( "circle-ci" . "\xea12" )
   78   ( "cirru" . "\xe951" )
   79   ( "ckeditor" . "\xea0c" )
   80   ( "clarion" . "\xe952" )
   81   ( "clean" . "\xe95b" )
   82   ( "click" . "\xe95c" )
   83   ( "clips" . "\xe940" )
   84   ( "clj" . "\xf105" )
   85   ( "cljs" . "\xf104" )
   86   ( "closure-template" . "\xea82" )
   87   ( "cmake" . "\xe93f" )
   88   ( "cobol" . "\xea44" )
   89   ( "codecov" . "\x2602" )
   90   ( "codekit" . "\xea41" )
   91   ( "codemirror" . "\xea0d" )
   92   ( "codeship" . "\xea6a" )
   93   ( "cold-fusion" . "\xe929" )
   94   ( "clisp" . "\xe972" )
   95   ( "composer" . "\xe683" )
   96   ( "config" . "\xf07c" )
   97   ( "coq" . "\xe95f" )
   98   ( "cordova" . "\xea11" )
   99   ( "cp" . "\xe942" )
  100   ( "cpan" . "\xea87" )
  101   ( "creole" . "\xe95e" )
  102   ( "crystal" . "\xe902" )
  103   ( "cs-script" . "\xe9e2" )
  104   ( "csound" . "\xe9f0" )
  105   ( "cucumber" . "\xf02b" )
  106   ( "cython" . "\xe963" )
  107   ( "d3" . "\xea10" )
  108   ( "darcs" . "\xe964" )
  109   ( "dart" . "\xe698" )
  110   ( "dashboard" . "\xf07d" )
  111   ( "dbase" . "\xe9f1" )
  112   ( "default" . "\x1f5cc" )
  113   ( "delphi" . "\xea40" )
  114   ( "devicetree" . "\xea57" )
  115   ( "diff" . "\xe960" )
  116   ( "dockerfile" . "\xf106" )
  117   ( "doclets" . "\xea3f" )
  118   ( "doge" . "\xe946" )
  119   ( "dom" . "\xea71" )
  120   ( "donejs" . "\x1f3c1" )
  121   ( "doxygen" . "\xe928" )
  122   ( "dragula" . "\x1f44c" )
  123   ( "drone" . "\xea3d" )
  124   ( "dyalog" . "\xe90c" )
  125   ( "dylib" . "\xea15" )
  126   ( "e" . "\x45" )
  127   ( "eagle" . "\xe965" )
  128   ( "easybuild" . "\xea85" )
  129   ( "ec" . "\xe9c9" )
  130   ( "ecere" . "\xe966" )
  131   ( "edge" . "\xea78" )
  132   ( "editorconfig" . "\xea1b" )
  133   ( "eiffel" . "\xe967" )
  134   ( "ejs" . "\xea4b" )
  135   ( "electron" . "\xea27" )
  136   ( "elm" . "\xf102" )
  137   ( "emacs" . "\xe926" )
  138   ( "elisp" . "\xe926" )
  139   ( "ember" . "\xe61b" )
  140   ( "emberscript" . "\xe968" )
  141   ( "eq" . "\xea0a" )
  142   ( "esdoc" . "\xea5c" )
  143   ( "eslint" . "\xea0f" )
  144   ( "eslint-old" . "\xe90e" )
  145   ( "excel" . "\xe9ee" )
  146   ( "fabfile" . "\xe94b" )
  147   ( "factor" . "\xe96a" )
  148   ( "fancy" . "\xe96b" )
  149   ( "fantom" . "\xe96f" )
  150   ( "fbx" . "\xe9fc" )
  151   ( "ffmpeg" . "\xea22" )
  152   ( "finder" . "\xe9e9" )
  153   ( "firebase" . "\xea7f" )
  154   ( "flow" . "\xe921" )
  155   ( "flux" . "\xe969" )
  156   ( "font" . "\xe90f" )
  157   ( "fontforge" . "\xfb00" )
  158   ( "fortran" . "\xe90a" )
  159   ( "franca" . "\xea56" )
  160   ( "freemarker" . "\xe970" )
  161   ( "frege" . "\xe96e" )
  162   ( "fsharp" . "\xe6a7" )
  163   ( "fuel-ux" . "\xea09" )
  164   ( "gams" . "\xe973" )
  165   ( "gap" . "\xe971" )
  166   ( "gdb" . "\xea08" )
  167   ( "genshi" . "\xe976" )
  168   ( "gentoo" . "\xe96d" )
  169   ( "gf" . "\xe978" )
  170   ( "gitlab" . "\xea3c" )
  171   ( "glade" . "\xe938" )
  172   ( "glyphs" . "\x47" )
  173   ( "gn" . "\xea25" )
  174   ( "gnu" . "\xe679" )
  175   ( "go" . "\xeaae" )
  176   ( "godot" . "\xe974" )
  177   ( "golo" . "\xe979" )
  178   ( "gosu" . "\xe97a" )
  179   ( "gradle" . "\xe903" )
  180   ( "graphql" . "\xe97c" )
  181   ( "graphviz" . "\xe97d" )
  182   ( "groovy" . "\xe904" )
  183   ( "grunt" . "\xe611" )
  184   ( "gulp" . "\xe610" )
  185   ( "hack" . "\xe9ce" )
  186   ( "haml" . "\xf15b" )
  187   ( "harbour" . "\xe97b" )
  188   ( "hashicorp" . "\xe97e" )
  189   ( "haxe" . "\xe907" )
  190   ( "haxedevelop" . "\xea3b" )
  191   ( "hg" . "\x263f" )
  192   ( "hoplon" . "\xea4d" )
  193   ( "hy" . "\xe97f" )
  194   ( "icu" . "\xea23" )
  195   ( "id" . "\xe9f4" )
  196   ( "idl" . "\xe947" )
  197   ( "idris" . "\xe983" )
  198   ( "igorpro" . "\xe980" )
  199   ( "image" . "\xf012" )
  200   ( "inform7" . "\xe984" )
  201   ( "inno" . "\xe985" )
  202   ( "io" . "\xe981" )
  203   ( "ioke" . "\xe982" )
  204   ( "ionic-project" . "\xf14b" )
  205   ( "isabelle" . "\xe945" )
  206   ( "j" . "\xe937" )
  207   ( "jade" . "\xe90d" )
  208   ( "jake" . "\xe948" )
  209   ( "jasmine" . "\xea3a" )
  210   ( "jenkins" . "\xe667" )
  211   ( "jest" . "\xea39" )
  212   ( "jinja" . "\xe944" )
  213   ( "jison" . "\xea55" )
  214   ( "jolie" . "\xea75" )
  215   ( "jsonld" . "\xe958" )
  216   ( "jsx" . "\xf100" )
  217   ( "jsx-2" . "\xf101" )
  218   ( "jsx2-alt" . "\xe9e6" )
  219   ( "julia" . "\x26ec" )
  220   ( "junos" . "\xea81" )
  221   ( "jupyter" . "\xe987" )
  222   ( "karma" . "\xe9cd" )
  223   ( "keynote" . "\xe9e5" )
  224   ( "khronos" . "\xe9f8" )
  225   ( "kicad" . "\xea4c" )
  226   ( "kitchenci" . "\xea38" )
  227   ( "kivy" . "\xe901" )
  228   ( "knockout" . "\x4b" )
  229   ( "kotlin" . "\xe989" )
  230   ( "krl" . "\xe988" )
  231   ( "labview" . "\xe98a" )
  232   ( "lasso" . "\xe98c" )
  233   ( "leaflet" . "\xea07" )
  234   ( "lean" . "\x4c" )
  235   ( "lerna" . "\xea37" )
  236   ( "lfe" . "\xe94c" )
  237   ( "libuv" . "\xea21" )
  238   ( "lightwave" . "\xe9fb" )
  239   ( "lime" . "\xea36" )
  240   ( "lisp" . "\xe908" )
  241   ( "livescript" . "\xe914" )
  242   ( "llvm" . "\xe91d" )
  243   ( "logtalk" . "\xe98d" )
  244   ( "lookml" . "\xe98e" )
  245   ( "lsl" . "\xe98b" )
  246   ( "lua" . "\xe91b" )
  247   ( "mako" . "\xe98f" )
  248   ( "man-page" . "\xe936" )
  249   ( "mapbox" . "\xe941" )
  250   ( "markdownlint" . "\xf0c9" )
  251   ( "marko" . "\xe920" )
  252   ( "mathematica" . "\xe990" )
  253   ( "mathjax" . "\xea06" )
  254   ( "matlab" . "\xe991" )
  255   ( "max" . "\xe993" )
  256   ( "maxscript" . "\xe900" )
  257   ( "maya" . "\xe9f6" )
  258   ( "mediawiki" . "\xe954" )
  259   ( "mercury" . "\xe994" )
  260   ( "meson" . "\xea54" )
  261   ( "metal" . "\x4d" )
  262   ( "meteor" . "\xe6a5" )
  263   ( "microsoft-infopath" . "\xea35" )
  264   ( "minecraft" . "\xe9dc" )
  265   ( "minizinc" . "\xea53" )
  266   ( "mirah" . "\xe995" )
  267   ( "miranda" . "\xea52" )
  268   ( "mocha" . "\x26fe" )
  269   ( "modula-2" . "\xe996" )
  270   ( "moment" . "\x1f558" )
  271   ( "moment-tz" . "\x1f30d" )
  272   ( "monkey" . "\xe997" )
  273   ( "moustache" . "\xe60f" )
  274   ( "mruby" . "\xea18" )
  275   ( "mupad" . "\xe9ca" )
  276   ( "nano" . "\xea76" )
  277   ( "nanoc" . "\xea51" )
  278   ( "nant" . "\xe9e1" )
  279   ( "nasm" . "\xea72" )
  280   ( "neko" . "\xea05" )
  281   ( "netlogo" . "\xe99c" )
  282   ( "new-relic" . "\xe9d7" )
  283   ( "nginx" . "\xf146b" )
  284   ( "nib" . "\x2712" )
  285   ( "nimrod" . "\xe998" )
  286   ( "nit" . "\xe999" )
  287   ( "nix" . "\xe99a" )
  288   ( "nmap" . "\xe94d" )
  289   ( "nodemon" . "\xea26" )
  290   ( "normalize" . "\xea04" )
  291   ( "npm" . "\xe91c" )
  292   ( "npm-old" . "\xf17b" )
  293   ( "nsis" . "\xea1e" )
  294   ( "nsis-old" . "\xe992" )
  295   ( "nuclide" . "\xea34" )
  296   ( "nuget" . "\xe9d9" )
  297   ( "numpy" . "\xe99d" )
  298   ( "nunjucks" . "\xe953" )
  299   ( "nvidia" . "\xe95d" )
  300   ( "nxc" . "\xea6b" )
  301   ( "obj" . "\xe9e8" )
  302   ( "objective-j" . "\xe99e" )
  303   ( "ocaml" . "\xe91a" )
  304   ( "octave" . "\xea33" )
  305   ( "onenote" . "\xe9eb" )
  306   ( "ooc" . "\xe9cb" )
  307   ( "opa" . "\x2601" )
  308   ( "opencl" . "\xe99f" )
  309   ( "opengl" . "\xea7a" )
  310   ( "openoffice" . "\xe9e4" )
  311   ( "openscad" . "\xe911" )
  312   ( "org" . "\xe917" )
  313   ( "owl" . "\xe957" )
  314   ( "ox" . "\xe9a1" )
  315   ( "oxygene" . "\xe9bf" )
  316   ( "oz" . "\xe9be" )
  317   ( "p4" . "\xea50" )
  318   ( "pan" . "\xe9bd" )
  319   ( "papyrus" . "\xe9bc" )
  320   ( "parrot" . "\xe9bb" )
  321   ( "pascal" . "\xe92a" )
  322   ( "patch" . "\xe961" )
  323   ( "pawn" . "\x265f" )
  324   ( "pb" . "\xea14" )
  325   ( "pegjs" . "\xea74" )
  326   ( "perl6" . "\xe96c" )
  327   ( "phalcon" . "\xe94a" )
  328   ( "phoenix" . "\xea5f" )
  329   ( "php" . "\xf147" )
  330   ( "phpunit" . "\xea32" )
  331   ( "pickle" . "\xe9c4" )
  332   ( "pike" . "\xe9b9" )
  333   ( "platformio" . "\xea2c" )
  334   ( "pm2" . "\x2630" )
  335   ( "pod" . "\xea84" )
  336   ( "pogo" . "\xe9b8" )
  337   ( "pointwise" . "\xe977" )
  338   ( "polymer" . "\xea2b" )
  339   ( "pony" . "\xe9b7" )
  340   ( "postcss" . "\xe910" )
  341   ( "postscript" . "\xe955" )
  342   ( "povray" . "\x50" )
  343   ( "powerpoint" . "\xe9ec" )
  344   ( "powershell" . "\xe9da" )
  345   ( "precision" . "\x2295" )
  346   ( "premiere" . "\xe9f5" )
  347   ( "processing" . "\xe9a0" )
  348   ( "progress" . "\xe9c0" )
  349   ( "propeller" . "\xe9b5" )
  350   ( "proselint" . "\xea6d" )
  351   ( "protractor" . "\xe9de" )
  352   ( "ps" . "\xe6b8" )
  353   ( "pug" . "\xea13" )
  354   ( "pug-alt" . "\xe9d0" )
  355   ( "puppet" . "\xf0c3" )
  356   ( "purebasic" . "\x1b5" )
  357   ( "purescript" . "\xe9b2" )
  358   ( "racket" . "\xe9b1" )
  359   ( "raml" . "\xe913" )
  360   ( "rascal" . "\xea24" )
  361   ( "rdoc" . "\xe9b0" )
  362   ( "realbasic" . "\xe9af" )
  363   ( "reason" . "\xea1d" )
  364   ( "rebol" . "\xe9ae" )
  365   ( "red" . "\xe9ad" )
  366   ( "redux" . "\xea30" )
  367   ( "regex" . "\x2a" )
  368   ( "rexx" . "\xea16" )
  369   ( "rhino" . "\xea4a" )
  370   ( "ring" . "\x1f48d" )
  371   ( "riot" . "\xe919" )
  372   ( "robot" . "\xe9ac" )
  373   ( "rollup" . "\xea20" )
  374   ( "rollup-old" . "\xe9fd" )
  375   ( "rot" . "\x1f764" )
  376   ( "rspec" . "\xea31" )
  377   ( "rst" . "\xe9cc" )
  378   ( "sage" . "\xe9ab" )
  379   ( "saltstack" . "\xe915" )
  380   ( "sas" . "\xe95a" )
  381   ( "sbt" . "\xe9d2" )
  382   ( "sc" . "\xe9a2" )
  383   ( "scheme" . "\x3bb" )
  384   ( "scilab" . "\xe9a9" )
  385   ( "scrutinizer" . "\xe9d4" )
  386   ( "self" . "\xe9a8" )
  387   ( "sequelize" . "\xea2f" )
  388   ( "sf" . "\xe9db" )
  389   ( "shen" . "\xe9a7" )
  390   ( "shipit" . "\x26f5" )
  391   ( "shippable" . "\xea2d" )
  392   ( "shopify" . "\xe9cf" )
  393   ( "shuriken" . "\x272b" )
  394   ( "silverstripe" . "\xe800" )
  395   ( "sinatra" . "\xea03" )
  396   ( "sketch" . "\xe927" )
  397   ( "sketchup-layout" . "\xea7c" )
  398   ( "sketchup-make" . "\xea7e" )
  399   ( "sketchup-stylebuilder" . "\xea7d" )
  400   ( "slash" . "\xe9a6" )
  401   ( "snyk" . "\xea1c" )
  402   ( "solidity" . "\xea86" )
  403   ( "sparql" . "\xe959" )
  404   ( "spray" . "\xea02" )
  405   ( "sqf" . "\xe9a5" )
  406   ( "sqlite" . "\xe9dd" )
  407   ( "squarespace" . "\xea5e" )
  408   ( "stan" . "\xe9a4" )
  409   ( "stata" . "\xe9a3" )
  410   ( "storyist" . "\xe9ef" )
  411   ( "strings" . "\xe9e0" )
  412   ( "stylelint" . "\xe93d" )
  413   ( "stylus" . "\x73" )
  414   ( "stylus-full" . "\xe9f7" )
  415   ( "stylus-orb" . "\x53" )
  416   ( "sublime" . "\xe986" )
  417   ( "sv" . "\xe9c3" )
  418   ( "svn" . "\xea17" )
  419   ( "swagger" . "\xea29" )
  420   ( "tag" . "\xf015" )
  421   ( "tcl" . "\xe956" )
  422   ( "telegram" . "\x2708" )
  423   ( "terminal" . "\xf0c8" )
  424   ( "tern" . "\x1f54a" )
  425   ( "terraform" . "\xe916" )
  426   ( "test-coffeescript" . "\xea62" )
  427   ( "test-dir" . "\xea60" )
  428   ( "test-generic" . "\xea63" )
  429   ( "test-js" . "\xea64" )
  430   ( "test-perl" . "\xea65" )
  431   ( "test-python" . "\xea66" )
  432   ( "test-react" . "\xea67" )
  433   ( "test-ruby" . "\xea68" )
  434   ( "test-typescript" . "\xea69" )
  435   ( "tex" . "\xe600" )
  436   ( "textile" . "\x74" )
  437   ( "textmate" . "\x2122" )
  438   ( "thor" . "\xe9d8" )
  439   ( "tinymce" . "\xea01" )
  440   ( "tsx" . "\xe9d1" )
  441   ( "tsx-alt" . "\xe9e7" )
  442   ( "tt" . "\x54" )
  443   ( "turing" . "\xe9b6" )
  444   ( "twig" . "\x2e19" )
  445   ( "twine" . "\xea5d" )
  446   ( "txl" . "\xe9c1" )
  447   ( "typedoc" . "\xe9fe" )
  448   ( "typescript" . "\xe912" )
  449   ( "typescript-alt" . "\x2a6" )
  450   ( "typings" . "\xe9df" )
  451   ( "uno" . "\xe9b3" )
  452   ( "unreal" . "\x75" )
  453   ( "urweb" . "\xe9ba" )
  454   ( "v8" . "\xea1f" )
  455   ( "vagrant" . "\x56" )
  456   ( "vcl" . "\xe9b4" )
  457   ( "verilog" . "\xe949" )
  458   ( "vertex-shader" . "\xea79" )
  459   ( "vhdl" . "\xe9aa" )
  460   ( "video" . "\xf057" )
  461   ( "virtualbox" . "\xea3e" )
  462   ( "virtualbox-alt" . "\xea2e" )
  463   ( "visio" . "\xea83" )
  464   ( "vmware" . "\xea49" )
  465   ( "vue" . "\xe906" )
  466   ( "wasm" . "\xea70" )
  467   ( "watchman" . "\xea4f" )
  468   ( "webgl" . "\xea7b" )
  469   ( "webpack" . "\xea61" )
  470   ( "webpack-old" . "\xe91e" )
  471   ( "wercker" . "\xea19" )
  472   ( "word" . "\xe9ed" )
  473   ( "x10" . "\x2169" )
  474   ( "xamarin" . "\xea77" )
  475   ( "xmos" . "\x58" )
  476   ( "xpages" . "\xe9c5" )
  477   ( "xtend" . "\xe9c6" )
  478   ( "yarn" . "\xea1a" )
  479   ( "yasm" . "\xea73" )
  480   ( "yin-yang" . "\x262f" )
  481   ( "yoyo" . "\xe975" )
  482   ( "yui" . "\xea00" )
  483   ( "zbrush" . "\xe9f2" )
  484   ( "zephir" . "\xe9c7" )
  485   ("zig" . "\x7A")
  486   ( "zimpl" . "\xe9c8" )
  487   
  488   )
  489  )
  490 
  491 (provide 'data-fileicons)